CONVENŢIA PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

 

INTRODUCERE

 

Statele Participante la prezenta Convenţie,

              

(a)  Reamintind principiile proclamate în Carta Naţiunilor Unite, care recunoaşte demnitatea, valoarea şi drepturile egale şi inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane, ca fundament al libertăţii, justiţiei şi păcii pe glob,

 

(b)  Recunoscând faptul că Naţiunile Unite, în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului precum şi în Convenţiile Internaţionale pentru Drepturile Omului, a proclamat şi  consimţit faptul că oricine poate beneficia de toate drepturile şi libertăţile stabilite în prezentul document fără nici o diferenţă,

 

(c)  Reafirmând universalitatea, indivizibilitatea, interdependenţa şi inter-conectivitatea tuturor drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi necesitatea de a garanta persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fără discriminare,

 

(d) Reamintind  Convenţia internaţională privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, Convenţia Internaţională privind Drepturile Civile şi Politice, Convenţia Internaţională privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială, Convenţia privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor, Convenţia privind Eliminarea Torturii sau a altor Forme de Tratament sau Pedeapsă Crude, Inumane sau Degradante, Convenţia privind drepturile copilului, şi Convenţia Internaţională privind Muncitorii Migranţi şi Membrii Familiilor Acestora,

 

(e)  Recunoscând  faptul că dizabilitatea este un concept care evoluează şi că dizabilitatea rezultă din interacţiunea dintre persoanele cu handicap şi barierele care ţin de atitudine şi mediul înconjurător care împiedică participarea lor deplină şi eficientă la viaţa socială în condiţii egale cu alţi cetăţeni,

 

(f)  Recunoscând  importanta principiilor şi  regulilor stabilite în Programul Mondial de Acţiune privind Persoanele cu Dizabilităţi precum şi în Regulile privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Dizabilităţi, pentru influenţarea promovării, formulării şi evaluării politicilor, planurilor, programelor şi acţiunilor la nivel regional, naţional şi internaţional privind egalizarea în continuare a şanselor persoanelor cu dizabilităţi,

 

(g)  Accentuând importanta includerii problemelor legate de dizabilitate ca parte integrală a strategiilor relevante de dezvoltării durabilă,

 

(h)  Recunoscând şi faptul că discriminarea împotriva oricărei persoane în temeiul dizabilităţi este o încălcare demnităţii şi valorii inerente  e omului,

(i)   Recunoscând  diversitatea persoanelor cu dizabilităţi,

 

(j)   Recunoscând  necesitatea de a promova şi proteja drepturile umane ale oricărei persoane cu dizabilităţi, inclusiv a persoanelor care necesită asistenţă intensivă,

 

(k)  Fiind îngrijoraţi de faptul că în ciuda acestor instrumente şi măsuri, persoanele cu dizabilităţi continuă să înfrunte obstacole în procesul  participării lor la viata socială ca membri egali precum şi încălcări ale  drepturilor lor în toate părţile lumii,

 

(l)   Recunoscând  importanta cooperării internaţionale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor cu dizabilităţi în toate ţările, şi în special în ţările în curs de dezvoltare,

 

(m) Recunoscând valoarea contribuţiilor curente şi potenţiale, a persoanelor cu dizabilităţi la bunăstarea generală şi diversitatea comunităţilor lor, şi la promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi şi a participării depline a persoanelor cu dizabilităţi, vor avea ca rezultat intensificarea simţului de apartenenţă precum şi un progres important în dezvoltarea umană, socială şi economică a societăţii şi eradicarea sărăciei,

 

(n)  Recunoscând  importanta pentru persoanele cu dizabilităţi a autonomiei individuale şi independentei, inclusiv a libertăţii de alegere,

 

(o)  Ţinând cont de faptul că persoanele cu dizabilităţi  ar trebui sa aibă oportunitatea de a fi implicate activ în procesele de luare a deciziilor cu privire la politicile şi programele care îi vizează în mod direct,

 

(p)  Fiind îngrijoraţi de condiţiile dificile pe care le înfruntă persoanele cu dizabilităţi care supuse multor forme grave de discriminare în baza rasei, culorii pielii, sexului, limbii, religiei, opiniei politice sau de altă natură, naţionalităţii, etniei, originii indigene sau sociale, proprietăţii deţinute, naşterii, vârstei sau din alt motiv,

 

(q)  Recunoscând  că femeile şi fetele cu dizabilităţi sunt expuse unui risc sporit, în casă sau pe stradă, de violenţă, de vătămări sau abuz, neglijare sau tratament neglijent, maltratare sau exploatare,

 

(r)  Recunoscând  că copii cu dizabilităţi ar trebui să beneficieze deplin, în măsură egală cu alţi copii, de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, şi reamintind obligaţiile asumate în acest sens de Statele Participante la Convenţia privind Drepturile Copilului,

 

(s)  Accentuând necesitatea de a încorpora perspectiva gender, în toate eforturile de promovare a accesului deplin al persoanelor cu dizabilităţi la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului,

 

(t)  Accentuând faptul ca majoritatea persoanelor cu dizabilităţi trăiesc în condiţii de sărăcie, şi recunoscând necesitatea critică de a aborda impactul negativ al sărăciei asupra persoanelor cu dizabilităţi,

 

(u)  Ţinând cont de faptul că  condiţiile de pace şi securitate bazate pe respectul deplin faţă de obiectivele şi principiile prevăzute în Documentul Naţiunilor Unite şi aplicarea instrumentelor drepturilor omului sunt indispensabile pentru protecţia deplină a persoanelor cu dizabilităţi, în special în timpul conflictelor armate şi a ocupaţiei străine,

 

(v)  Recunoscând  importanta accesului la mediul fizic, social. economic şi cultural, la protecţia sănătăţii şi la sistemul de învăţământ, la informare şi comunicare, pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să beneficieze de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului,

 

(w) Realizând că persoanele care au obligaţii faţă de alte persoane şi faţă de comunitatea a căror membri sunt, au responsabilitatea să tindă spre promovarea şi respectarea drepturilor recunoscute în legislaţia internaţională cu privire la drepturile omului,

(x)  Fiind convinşi că familia este celula fundamentală şi naturală a societăţii şi că are dreptul la protecţie din partea societăţii şi a Statului, şi că persoanele cu dizabilităţi şi membrii familiilor lor trebuie să beneficieze de protecţia şi asistenţa necesară pentru a permite familiilor să contribuie la exercitarea deplină şi egală a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi,

 

(y)  Fiind convinşi că o convenţie internaţională completă şi integrală cu privire la promovarea şi protejarea drepturilor şi demnităţii persoanelor cu dizabilităţi, va contribui semnificativ la redresarea dezavantajului social profund al persoanelor cu dizabilităţi şi va promova participarea acestora în domeniul civil, politic, economic, social şi cultural având şanse egale, atât   în ţările dezvoltate, cât şi în cele în curs de dezvoltare,

 

Au convenit asupra următoarelor:

 

Articolul 1

 

Obiective

 

Obiectivul prezentei Convenţii este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi egală de către toate persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi de a promova respectarea demnităţii inerente a acestora.

 

Persoanele cu dizabilităţi includ persoanele care au handicap fizic, mintal, intelectual sau senzorial, permanent care  în interacţiune cu alte obstacole poate împiedica participarea lor eficientă la viata socială, în aceeaşi măsură ca şi alţi cetăţeni.

 

Articolul 2

Definiţii

 

În contextul prezentei Convenţii:

 

“Comunicarea” include limbile, afişarea textului, alfabetul Braille, comunicarea tactilă, imprimări de format mare, mijloace multimedia, precum şi limbaj în formă scrisă, audio, limbaj simplu, comunicarea augmentativă şi alternativă, moduri şi forme de comunicare care includ informaţie şi tehnologie a comunicării accesibile;

 

“Limba” include limbajul vorbit şi cel al semnelor şi oricare alte forme de limbaj neverbal;

“Discriminare din cauza dizabilităţii” înseamnă orice deosebire, excludere sau restricţie făcută din cauza dizabilităţii care are ca scopul sau efectul de a împiedica sau anula  recunoaşterea sau exercitarea, în egală măsură cu alţi cetăţeni, a omului şi libertăţilor fundamentale ale drepturilor cu privire la activitatea politică, economică, socială, culturală, civilă sau oricare altă activitate. Include toate formele de discriminare, inclusiv refuzul unei acomodări rezonabile;

 

“Acomodare rezonabilă” este modificarea sau ajustarea necesară şi corespunzătoare, fără a impune o povară exagerată, atunci când acestea sunt necesare pentru a garanta, persoanelor cu dizabilităţi, beneficierea de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi exercitarea acestora, în egală măsură cu alţi cetăţeni;

 

Design Universal” este designul produselor, mediilor, programelor şi serviciilor pentru a fi utilizate de către toţi cetăţenii, în cea mai mare măsură posibilă, fără a fi necesară readaptarea sau design-ul specializat. „Designul Universal” nu exclude mijloacele tehnice de asistenţă pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilităţi, atunci când acestea sunt necesare.

 

 

Articolul 3

Principii generale

 

Principiile acestei Convenţii vor fi:

 

(a)  Respectul inerent al demnităţii, autonomiei individuale, inclusiv libertatea de a alege şi independenţa persoanelor;

 

(b)  Nediscriminarea;

 

(c)  Participarea deplină şi eficientă la viaţa socială şi includerea în societate;

 

(d) Respectul pentru diferenţe şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte integrantă a diversităţii umane şi a umanităţii;

 

(e)  Oportunităţi egale;

(f)  Accesibilitate;

(g)  Egalitatea bărbaţilor şi femeilor;

 

(h)  Respectul faţă de capacităţile care evoluează a copiilor cu dizabilităţi şi respectul faţă de dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra identitatea.

 

Articolul 4

Obligaţii generale

 

1.   Statele Participante îşi asumă responsabilitatea de a asigura şi promova exercitarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi şi fără nici un fel de discriminare din cauza dizabilităţii. În acest scop, Statele Participante se obligă să:

 

(a)  Adopte toate măsurile legislative, administrative şi alte măsuri corespunzătoare pentru implementarea drepturilor recunoscute în această  Convenţie;

 

(b)  Întreprindă toate măsurile  corespunzătoare, inclusiv măsuri referitoare la legislaţie, pentru modificarea sau abolirea legilor, regulilor şi obiceiurilor existente, care constituie discriminare a persoanelor cu dizabilităţi;

 

(c)  Ţină cont  la elaborare politicilor şi programelor de  protecţia şi promovarea drepturilor omului pentru persoanele cu dizabilităţi;

 

(d) Nu se implice în nici o acţiune sau practică  care nu este în conformitate cu această Convenţie şi să asigure că autorităţile şi instituţiile publice acţionează  în conformitate cu prezenta Convenţie;

 

(e)  Întreprindă toate măsurile corespunzătoare pentru a elimina discriminarea, din cauza dizabilităţii, de către orice persoană, organizaţie sau întreprindere comercială;

 

(f)  Să efectueze sau promoveze cercetările şi elaborarea mărfurilor, serviciilor, echipamentului şi instalaţiilor cu design universal, după cum a fost definit în articolul 2 a prezentei Convenţii, care ar necesita adaptare şi costuri minime, pentru a corespunde necesităţilor speciale ale persoanelor cu dizabilităţi, să promoveze disponibilitatea şi utilizarea acestora şi să promoveze designul universal în elaborarea standardelor şi principiilor;

 

(g)  Să efectueze sau promoveze cercetările şi elaborarea şi să promoveze disponibilitatea şi utilizarea noilor tehnologii, inclusiv a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, a utilajului pentru persoane cu probleme de mobilitate, a dispozitivelor şi tehnologiilor de asistenţă, potrivite pentru persoanele cu dizabilităţi, prioritate având tehnologiile la preţul un preţ acceptabil;

 

(h)  Să asigure accesul persoanelor cu dizabilităţi la informaţie cu privire la utilajele pentru persoane cu probleme de mobilitate, dispozitivele şi tehnologiile de asistenţă, inclusiv cu privire la noile tehnologii, precum şi la serviciile de asistenţă;

 

(i)   Să promoveze instruirea profesioniştilor şi a persoanelor care lucrează cu persoane cu dizabilităţi, cu privire la drepturile recunoscute în această Convenţie, cu scopul de a oferi o asistenţa şi deservirea mai eficientă garantată de aceste drepturi.

 

2.   Cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, fiecare Stat Participant, îşi asumă răspunderea să întreprindă măsuri, utilizând la maxim resursele disponibile şi, atunci când este necesar, în contextul cooperării internaţionale, pentru a atinge progresiv realizarea deplină a acestor drepturi, fără încălcarea obligaţiilor prevăzute în această Convenţie, drepturi care sunt imediat aplicabile conform legislaţiei internaţionale.

 

3.   Statele Participante se vor consulta cu şi vor implica persoanele cu dizabilităţi, inclusiv copii cu dizabilităţi, prin intermediul organizaţiilor care îi reprezintă, în elaborarea şi implementarea legislaţiei şi politicilor pentru implementarea acestei Convenţii, şi în alte procese de luare a deciziilor cu privire la problemele persoanelor cu dizabilităţi..

 

4.   Nici una din prevederile acestei Convenţii nu va afecta prevederile care sunt mai favorabile exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi care pot exista în legislaţia unui Stat Participant sau în legislaţia internaţională în vigoare pentru acel Stat. Nu va exista nici o restricţie sau derogare de la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului recunoscute sau existente în oricare Stat Participant la prezenta Convenţie în baza legislaţiei, convenţiilor, reglementărilor sau cutumelor, sub pretextul că prezenta Convenţie nu recunoaşte aşa drepturi sau libertăţi sau că le recunoaşte într-o măsură mai  mică.

 

 

5.   Prevederile prezentei Convenţii se vor extinde pe tot teritoriul statelor federale fără excepţii sau limitări.

 

Articolul 5

Egalitatea şi nediscriminarea

 

1.   Statele Participante recunosc că toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au dreptul, fără discriminare, la protecţie şi beneficii egale din partea legii.

 

2.   Statele Participante vor interzice toate formele de discriminare din cauza dizabilităţii şi garantează, persoanelor cu dizabilităţi, protecţie juridică egală şi eficientă contra discriminării în orice temei.

 

3.   Pentru a promova egalitatea şi a elimina discriminarea, Statele Participante vor lua toate măsurile necesare pentru a garanta o adaptare rezonabilă.

 

4.   Măsurile specifice care sunt necesare pentru a accelera sau obţine egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilităţi nu vor fi considerate discriminare, în contextul prezentei Convenţii.

 

Articolul 6

Femeile cu dizabilităţi

 

1.   Statele Participante recunosc că femeile şi fetele cu dizabilităţi sunt supuse multiplelor discriminări, şi vor lua măsurile necesare pentru a asigura exercitarea deplină de către acestea a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

 

2.   Statele Participante vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura dezvoltarea, avansarea şi împuternicirea deplină a femeilor, cu scopul de a garanta exercitarea şi aplicare de către acestea a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului prevăzute în prezenta Convenţie.

 

Articolul 7

Copiii cu dizabilităţi

 

1.   Statele Participante vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura exercitarea de către copiii cu dizabilităţi, în măsură egală cu alţi copii, a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

 

2.   În toate acţiunile referitoare la  copiii cu dizabilităţi se va ţine cont în primul rând  de interesul suprem al copilului.

 

3.   Statele Participante vor asigura dreptul la libera exprimarea de către copii cu dizabilităţi a opiniilor cu privire la lucrurile care îi afectează,  opiniile fiind luate în consideraţie în conformitate cu vârsta şi maturitatea acestora, în măsură egală cu alţi copii, şi li se va oferi asistenţă corespunzătoare vârstei şi dizabilităţii, pentru exercitarea acestui drept.

 

Articolul 8

Sensibilizarea societăţii

 

1.   Statele Participante îşi asumă responsabilitatea să adopte măsuri imediate, eficiente şi corespunzătoare:

 

(a)  Pentru ridicarea nivelului de conştientizare a societăţii, inclusiv la nivel de familie, cu privire la persoanele cu dizabilităţi şi pentru cultivarea respectului pentru drepturile şi demnitatea persoanelor cu dizabilităţi;

 

(b)  Pentru combaterea stereotipurilor, prejudecăţilor şi a practicilor dăunătoare în legătură cu persoanele cu dizabilităţi, inclusiv cele în bază de sex şi vârstă, în toate domeniile vieţii;

 

(c)  Pentru promovarea conştientizării capacităţilor şi contribuţiilor persoanelor cu dizabilităţi.

 

2.   Măsurile vor include:

 

(a)  Iniţierea şi realizarea eficientă a campaniilor de sensibilizare a publicului:

(i)   Cultivarea receptivităţii faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi;

(ii)  Promovarea percepţiei pozitive şi conştientizării sociale în legătură cu persoanele cu dizabilităţi;

(iii) Promovarea recunoaşterii deprinderilor, meritelor şi abilităţilor  persoanelor cu dizabilităţi, şi a contribuţiei acestora  la  locul de muncă şi la piaţa forţei de muncă;

 

(b)  Cultivarea, la toate nivelele sistemului de învăţământ, inclusiv la copiii de vârsta fragedă, a atitudinii respectuoase fată de drepturile persoanelor cu dizabilităţi;

 

(c)  Încurajarea instituţiilor mass-media să descrie persoanele cu dizabilităţi într-o manieră care corespunde prevederilor acestei Convenţii;

 

(d) Promovarea programelor de  sensibilizare a publicului cu privire la persoanele cu dizabilităţi şi drepturile acestora.

 

 

Articolul 9

Accesibilitatea

 

1.   Pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să ducă o viata independentă şi să participe deplin la toate aspectele vieţii, Statele Participante vor lua măsurile necesare pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi, în egală măsură cu alţi cetăţeni, la mediul fizic, la transport, inclusiv tehnologii şi sisteme informaţionale şi de comunicare şi la alte utilităţi şi servicii la care are acces publicul larg, atât în localităţile urbane, cât şi în localităţile rurale.  Aceste măsuri, care vor include identificarea şi eliminarea obstacolelor şi barierelor care împiedică accesul, persoanelor cu dizabilităţi se vor referi printre altele la:

 

(a)  Clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte utilităţi interioare şi exterioare, inclusiv şcoli, case, instituţii şi locuri de muncă;

 

(b)  Servicii de informare, comunicare şi alte servicii, inclusiv servicii electronice şi de urgenţă.

 

2.   Statele Participante vor lua măsurile necesare pentru a:

 

(a)  Elabora, promulga şi monitoriza implementarea standardelor şi regulilor minime privind accesul la utilităţile şi serviciile libere sau destinate publicului larg;

 

(b)  Garanta că organizaţiile private, care oferă utilităţi şi servicii libere sau destinate publicului larg, iau în consideraţie toate aspectele accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi;

 

(c)  Oferi instruire  părţilor interesate cu privire la problemele de accesibilitate a persoanelor cu dizabilităţi;

 

(d) Pune la dispoziţie în clădirile şi instituţiile deschise publicului larg, indicatoare în alfabetul Braille şi în formă simplă şi uşor de înţeles;

 

(e)  Oferi asistenţă personală şi intermediari, inclusiv ghizi, cititori şi interpreţi profesionişti ai limbajului gesturilor, facilitarea accesului la clădiri şi la alte locuri deschise publicului;

 

(f)  Promova alte metode potrivite de asistenţă şi susţinere a persoanelor cu dizabilităţi pentru a asigura accesul acestora la informaţie;

 

(g)  Promova accesul persoanelor cu dizabilităţi la noile tehnologii şi sisteme informaţionale şi de comunicare, inclusiv la internet;

 

(h)  Promova designului, elaborarea, producerea şi distribuirea tehnologiilor şi sistemelor informaţionale şi de comunicare la o etapă incipientă, încât aceste tehnologii şi sisteme să devină accesibile la un cost minim.

 

Articolul 10

Dreptul la viaţă

 

Statele Participante reafirmă că fiecare fiinţă umană are dreptul inerent la viaţă şi vor lua măsurile necesare să asigure exercitarea acestui drept de către toate persoanele cu dizabilităţi în măsură egală cu alţi cetăţeni.

 

Articolul 11

Situaţiile de risc şi urgenţele umanitare

 

Statele Participante, în conformitate cu obligaţiile acestora în baza legislaţie internaţionale, inclusiv în baza legislaţiei internaţionale cu privire la asistenţa umanitară şi a legislaţiei internaţionale cu privire la drepturile omului, vor lua măsurile necesare pentru a asigura protecţia şi siguranţa persoanelor cu dizabilităţi în situaţii de risc, inclusiv situaţii de conflict armat, urgenţe umanitare şi dezastre naturale.

 

Articolul 12

Egalitate în faţa legii

 

1.   Statele Participante  reafirmă că persoanele cu dizabilităţi  au dreptul să fie recunoscute oriunde ca persoane cu drepturi în faţa legii.

 

2.   Statele Participante vor recunoaşte că persoanele cu dizabilităţi beneficiază de aceeaşi capacitate juridică ca şi alte persoane în toate aspectele vieţii.

 

3.   Statele Participante vor lua măsurile necesare pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la asistenţa de care pot avea nevoie pentru a-şi exercita capacităţile juridice.

 

4.   Statele Participante vor asigura luarea că toate măsurile referitoare la exercitarea capacităţilor juridice, oferă o protecţie corespunzătoare şi eficientă împotriva abuzului, conform legislaţiei internaţionale cu privire la drepturile omului. Această protecţie va asigura că măsurile întreprinse pentru exercitarea capacităţilor juridice respectă drepturile, voinţa şi preferinţele persoanei, şi nu există conflict de interese şi abuz de influenţă, este proporţională şi adaptată la circumstanţele în care se află persoanele, este aplicată pentru un termen cât se poate de scurt şi este revizuită sistematic de către autorităţile competente, independente şi imparţiale sau instanţele judiciare. Protecţia va fi proporţională cu gradul în care aceste măsuri afectează drepturile şi interesele persoanelor.  

 

 

5.   În baza prevederilor acestui articol, Statele Participante vor lua toate măsurile corespunzătoare şi eficiente, pentru a asigura dreptul egal al persoanelor cu dizabilităţi la deţinerea sau moştenirea proprietăţii, controlul propriu al afacerilor financiare, accesul egal la credite bancare, la ipotecă precum şi la alte forme de credit financiar, şi vor garanta că persoanele cu dizabilităţi nu vor fi private de proprietăţile lor.

Articolul 13

Accesul la justiţie

 

1.   Statele Participante vor garanta accesul eficient la justiţie al persoanelor cu dizabilităţi, în măsură egală cu  alte persoane, inclusiv prin oferirea acomodării de proceduri şi corespunzătoare vârstei, pentru a facilita rolul lor eficient în calitate de participanţi direcţi şi indirecţi, inclusiv în calitate de martori, în toate procedurile judiciare, inclusiv la etapa de investigaţie şi alte etape preliminare.

 

2.   Pentru a contribui la asigurarea accesului eficient la justiţie a persoanelor cu dizabilităţi, Statele Participante vor promova instruirea corespunzătoare a personalului organelor de drept, inclusiv al poliţiei şi penitenciarelor.

 

Articolul 14

Libertate şi securitatea persoanelor

 

1.   Statele Participante vor asigura că persoanele cu dizabilităţi,  în măsură egală cu  alţi cetăţeni:

 

(a)  Se bucură de dreptul la libertate şi securitate al persoanelor;

 

(b)  Nu sunt privaţi de libertate în mod ilegal sau arbitrar, şi că orice privaţiune de libertate este în conformitate cu legea, precum şi că existenţa dizabilităţilor nu va justifica în nici un caz privaţiunea de libertate.

 

2.   Statele Participante vor garanta că în cazul când persoanele cu dizabilităţi sunt private de libertate, vor avea dreptul, în măsură egală cu alţi cetăţeni şi conform legislaţiei internaţionale cu privire la drepturile omului şi vor fi tratate în conformitate cu obiectivele şi principiile prezentei Convenţii, inclusiv a prevederilor cu privire la adaptarea  rezonabilă.

 

Articolul 15

Protecţie împotriva torturii sau pedepselor şi tratamentului crud, inuman sau degradant

 

Nimeni nu va fi supus torturii, pedepsei şi tratamentului crud, inuman sau degradant. În special, nimeni nu va fi supus experimentelor medicale sau ştiinţifice fără acordul liber al acelei persoane.

 

2.   Statele Participante  vor lua toate măsurile eficiente legislative, administrative, judiciare şi de altă natură pentru a proteja persoanele cu dizabilităţi, în egală măsură ca şi alte persoane, împotriva torturii, pedepsei şi tratamentului crud, inuman şi degradant.

 

Articolul 16

Protecţia împotriva exploatării, violenţei şi abuzului

 

1.   Statele Participante vor lua toate măsurile corespunzătoare legislative, administrative, sociale, educaţionale şi de altă natură pentru a preveni situaţiile în care persoanele cu dizabilităti, la domiciliu sau în afara lui, sunt supuse exploatării, violenţei şi abuzului, inclusiv pe bază de gen.

 

2.   Statele Participante vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni toate formele de exploatare, violenţă şi abuz, asigurând persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor lor precum şi îngrijitorilor, printre altele, asistenţă şi susţinere receptivă la aspectele de gen şi vârstă, inclusiv prin oferirea informaţiei şi instruirii cu privire la prevenirea, identificarea şi raportarea cazurilor de exploatare, violenţă şi abuz. Statele Participante vor garanta că  asistenţa acordată este în conformitate cu vârsta, genul şi dizabilitatea.

 

Pentru a preveni toate formele de exploatare, violenţă şi abuz, Statele Participante vor asigura că toate utilităţile şi programele menite să deservească persoanele cu dizabilităţi sunt monitorizate eficient de către autorităţi independente.

 

4.   Statele Participante vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a promova recuperarea fizică, cognitivă şi psihologică precum şi reintegrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi, care au fost victime ale oricăror forme de exploatare, violentă şi abuz, inclusiv prin acordarea serviciilor de protecţie. Recuperarea şi reintegrarea va avea loc într-un mediu care protejează sănătatea, bunăstarea, respectul de sine, demnitatea şi autonomia persoanei şi ţine cont de necesităţile specifice legate de gen şi vârstă.

 

5.   Statele Participante vor elabora o baza legislativă şi politici eficiente, inclusiv legi cu privire la femei şi copii, pentru a garanta că situaţiile de exploatare, violenţă şi abuz împotriva persoanelor cu dizabilităţi sunt identificate, analizate, şi în cazurile necesare iniţiate proceduri judiciare.

 

 

 

Articolul 17

Protecţia integrităţii persoanelor.

 

Orice persoană cu dizabilităţi are dreptul la respectarea integrităţii sale fizice şi mintale, în măsură egală cu alţi cetăţeni.

 

Articolul 18

Dreptul la călătorie liberă şi naţionalitate

 

1.   Statele Participante vor recunoaşte dreptul persoanelor cu dizabilităţi la libertatea de mişcare, libertatea de a-şi alege reşedinţa şi dreptul la naţionalitate, în măsură egală cu alţi cetăţeni, inclusiv asigurând că persoanele cu dizabilităţi:

 

(a)  Au dreptul să obţină şi să-şi schimbe naţionalitatea şi nu vor fi privaţi de naţionalitatea lor în mod arbitrar din cauza dizabilităţii;

 

(b)  Nu sunt lipsiţi, din cauza dizabilităţii, de posibilitatea de a obţine, deţine şi utiliza documentele care confirmă naţionalitatea sau alte documente de identitate, sau de a utiliza alte procese relevante, cum ar fi procedurile de imigrare, care ar putea fi necesare pentru exercitarea dreptului la libertatea de mişcare;

 

(c)  Sunt liberi să părăsească orice ţară, inclusiv propria ţară;

 

(d) Nu sunt lipsiţi, în mod arbitrar sau din cauza dizabilităţilor, de dreptul de a intra în ţara natală.

 

Copii cu dizabilităţi vor fi înregistraţi imediat după naştere şi vor avea de la naştere dreptul la nume, la cetăţenie şi dacă este posibil, dreptul de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit de părinţi.

 

Articolul 19

Viaţa independentă şi dreptul de a fi inclus în comunitate

 

Statele participante la prezenta Convenţie, recunosc dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilităţi să trăiască în comunitate, având alegeri egale ca şi ceilalţi membri ai comunităţii şi vor lua măsurile corespunzătoare şi eficiente pentru a facilita exercitarea deplină de către persoanele cu dizabilităţi a acestui drept şi a dreptului la includere şi participare în viata comunităţii, inclusiv asigurând că:

 

Persoanele cu dizabilităţi au posibilitatea să-şi aleagă locul de reşedinţa, persoanele cu care să locuiască, în măsură egală cu alţi cetăţeni, şi nu sunt obligaţi să trăiască într-un anumit mediu;

 

 

Persoanele cu dizabilităţi au accesul la asistenţa la domiciliu, asistenţa rezidenţială sau comunitară, inclusiv asistentă personală necesară pentru a susţine viaţa şi includerea în comunitate şi pentru a preveni izolarea sau separarea de comunitate;

 

Persoanele cu dizabilităţi au acces egal la serviciile pentru populaţia generală şi acestea corespund necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi.

 

Articolul 20

Mobilitate personală

 

Statele Participante vor lua măsuri eficiente pentru a asigura mobilitatea personală şi independenţa cât mai mare a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv prin:

 

Facilitarea mobilităţii personale a persoanelor cu dizabilităţi prin metode şi la timpul ales de ei, precum şi la un preţ rezonabil;

 

(b)  Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi  la utilajul de mobilitatea calitativ, la dispozitive şi tehnologii de susţinere, la asistenţă personală, inclusiv prin oferirea acestora la un preţ rezonabil;

 

Oferirea instruirii persoanelor cu dizabilităţi şi a specialiştilor care lucrează cu persoanele cu dizabilităţi cu privire la deprinderile de mobilitate;

 

Încurajarea organizaţiilor care produc utilaj de mobilitate, dispozitive şi tehnologii  de susţinere, să ia în consideraţie toate aspectele mobilităţii persoanelor cu dizabilităţi.

 

Articolul 21

Libertatea de exprimare şi opinie şi accesul la informaţie

 

Statele Participante vor lua măsuri eficiente pentru a asigura exercitarea de către persoanele cu dizabilităţi a dreptului la libertatea de exprimare şi opinie, inclusiv dreptul la căutare, primire şi împărţire a informaţiei şi ideilor, în măsură egală cu alţi cetăţeni, prin toate formele de comunicare, la alegerea lor, precum se precizează în articolul 2 al prezentei Convenţii, inclusiv prin:

 

(a)  Oferirea informaţiei destinate publicului larg, persoanelor cu dizabilităţi, în formate şi tehnologii accesibile, corespunzătoare diferitor tipuri de dizabilităţi,  la timpul potrivit şi fără costuri suplimentare;

 

(b)  Acceptarea şi facilitarea utilizării limbajului gesturilor, alfabetului Braille, comunicării augmentative şi alternative, şi a altor mijloace accesibile de comunicare de către persoanele cu dizabilităţi în cadrul întâlnirilor oficiale;

 

(c)  Încurajarea organizaţiilor private care oferă servicii publicului general, inclusiv prin Internet, să ofere servicii şi informaţii în formatele accesibile, utilizate de către persoanele cu dizabilităţi;

 

(d) Încurajarea mijloacelor mass-media, inclusiv a provederilor de informaţie prin Internet să ofere servicii accesibile persoanelor cu dizabilităţi;

 

(e)  Recunoaşterea şi promovarea utilizării limbajului semnelor.

 

Articolul 22

Dreptul la viaţă privată

 

1.   Nici o persoană cu dizabilităţi, indiferent de locul de reşedinţă sau domiciliu , nu va fi supusă interferenţelor arbitrare sau ilegale în viaţa privată, familie, casă, corespondenţă sau alte tipuri de comunicare şi nu va fi supusă ,atacurilor care lezează  onoarea şi reputaţia. Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la protecţie din partea legii împotriva acestor interferenţe sau atacuri.

 

2.   Statele Participante vor proteja confidenţialitatea informaţiei personale referitoare la sănătatea şi reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi, în măsură egală cu alţi cetăţeni.

 

Articolul 23

Dreptul la casă şi familie

 

1.   Statele Participante vor lua măsuri eficiente şi corespunzătoare pentru eliminarea discriminării persoanelor cu dizabilităţi în toate aspectele legate de căsătorie, familie, calitatea de părinte şi relaţii, în măsură egală cu alţi cetăţeni, pentru a asigura:

 

(a)  Dreptul persoanelor cu dizabilităţi care au atins vârsta căsătoriei de a se căsători şi a forma familii cu acordul viitorilor soţi;

 

(b)  Recunoaşterea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a decide liber şi responsabil în ce priveşte numărul de copii şi intervalul dintre aceştia şi de a avea acces la informaţia corespunzătoare vârstei lor, care ţine de educaţia sexuală şi planificarea familiei, precum şi oferirea mijloacelor necesare pentru realizarea  acestor drepturi;

 

(c)  Persoanele cu dizabilităţi, inclusiv copii, au dreptul la fertilitate , în aceeaşi măsură ca şi alţi cetăţeni.

 

2.   Statele Participante vor asigura respectarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, referitoare la tutelă, curatelă şi adoptarea copiilor sau instituţiilor similare, în cazul în care aceste concepte există în legislaţia naţională; în orice caz, interesul suprem al copiilor este prioritar. Statele Participante acordă asistenţă persoanelor cu dizabilităţi pentru îndeplinirea responsabilităţilor de creştere a copiilor.

 

3.   Statele Participante garantează copiilor cu dizabilităţi drepturi egale în ce priveşte viaţa familială. În scopul realizării acestor drepturi şi prevenirii ascunderii, abandonării, neglijării şi separării copiilor cu dizabilităţi, Statele Participante îşi asumă angajamentul să ofere informaţii oportune şi clare, precum şi servicii, şi susţinere copiilor cu dizabilităţi şi familiilor acestora.

 

4.   Statele Participante garantează copiilor cu dizabilităţi că nu vor fi separaţi de părinţi, contrar voinţei lor, cu excepţia cazurilor când autorităţile competente, în urma examinării judiciare, determină, conform legislaţiei şi procedurilor aplicabile, că despărţirea este necesară pentru protecţia intereselor copiilor. În nici un caz separarea nu va avea loc în temeiul dizabilităţii copilului sau a unuia, ori a ambilor părinţi.

 

5.   Statele Participante îşi asumă responsabilitatea, atunci când familia este incapabilă să îngrijească un copil cu dizabilităţi, să ofere o alternativă de îngrijire în cadrul familiei extinse sau, dacă nu este posibil, într-o altă familie din comunitate.

 

 

Articolul 24

Educaţia

 

1.   Statele Participante recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie. În scopul realizării acestui drept fără discriminare şi în baza posibilităţilor egale, Statele Participante asigură un sistem de învăţământ incluziv, la toate nivelele de instruire continuă, orientată spre:

 

(a)  Dezvoltarea deplină a potenţialului uman, a sentimentului de demnitate şi respect de sine, precum şi a libertăţilor fundamentale şi diversităţii umane;

 

(b)  Dezvoltarea deplină a personalităţii, talentului şi creativităţii persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a aptitudinilor mintale şi fizice;

 

(c)  Crearea posibilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi de a participa eficient la viaţa societăţii.

 

2.   Pentru realizarea acestui drept, Statele Participante vor asigura că:

 

(a)  Persoanele cu dizabilităţi  nu sunt excluse din sistemul general de învăţământ, iar copiii cu dizabilităţi nu sunt excluşi din sistemul gratuit de învăţământ primar obligatoriu sau din sistemul de învăţământ secundar, în temeiul dizabilităţii;

 

(b)  Persoanele cu dizabilităţi au acces la învăţământ gratuit general, primar şi secundar calitativ, având posibilităţi egale cu alţi membri ai comunităţii în care locuiesc;

 

(c)  Adaptare rezonabilă, ţinându-se cont de necesităţile individuale;

 

(d) Persoanele cu dizabilităţi primesc susţinerea necesară, în cadrul sistemului de învăţământ general, pentru facilitarea procesului de educaţie eficientă;

 

(e)  Măsurile de asistenţă eficientă, individualizată sunt asigurate în mediile care încurajează dezvoltarea academică şi socială, compatibilă cu obiectivele integrării complete.

 

3.   Statele Participante asigură persoanelor cu dizabilităţi posibilităţi de obţinere a deprinderilor sociale şi de viaţă pentru a facilita participarea lor egală şi integrală la procesul de educaţie şi în calitate de membri ai comunităţii. Aşadar, Statele Participante iau măsurile necesare, inclusiv:

 

(a)  Facilitarea însuşirii alfabetului Braille, a scrisului alternativ, a metodelor augmentative şi alternative, a mijloacelor şi formatelor de comunicare şi a aptitudinilor de orientare şi mobilitate, precum şi facilitarea susţinerii şi a îndrumării semenilor;

 

(b)  Facilitarea învăţării limbajului semnelor şi promovarea identităţii lingvistice a persoanelor cu deficienţe auditive;

 

(c)  Asigurarea că instruirea persoanelor, în special, a copiilor orbi, surzi sau au ambele deficienţe, este oferită în limbajul corespunzător, în modalităţile şi mijloacele de comunicare individualizate, precum şi în mediile care încurajează dezvoltarea academică şi socială.

 

4.   Pentru a asigura realizarea acestui drept, Statele Participante iau măsurile necesare pentru a angaja profesori, inclusiv profesori cu dizabilităţi, care posedă limbajul gesturilor şi/sau alfabetul Braille şi pentru instruirea profesioniştilor şi personalului care activează la toate nivelele sistemului de învăţământ. Astfel de instruire include conştientizarea dizabilităţilor şi utilizarea metodelor augmentative şi alternative, a mijloacelor şi formatelor de comunicare, a tehnicilor de educaţie şi a materialelor pentru asistenţa persoanelor cu dizabilităţi.

 

5.   Statele Participante garantează persoanelor cu dizabilităţi accesul la studii superioare, instruire profesională, educaţie pentru adulţi şi instruire continuă, fără discriminare şi în măsură egală cu alte persoane. În acest scop, Statele Participante asigură persoanelor cu dizabilităţi adaptare rezonabilă.

 

Articolul 25

Sănătatea

 

Statele Participante recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la servicii medicale, de cel mai înalt standard, fără discriminare în temeiul dizabilităţii. Statele Participante vor lua măsurile necesare pentru a garanta accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile medicale corespunzătoare vârstei, inclusiv la serviciile de recuperare a sănătăţii. În special,  Statele Participante vor:

 

(a)  Oferi persoanelor cu dizabilităţi acelaşi pachet de servicii de asistenţă medicală de calitate, ca şi altor persoane, inclusiv în domeniul sănătăţii sexuale şi a reproducerii şi accesul la programele de sănătate destinate populaţiei;

 

(b)  Oferi acele servicii medicale care sunt necesare persoanelor cu dizabilităţi, nemijlocit din cauza dizabilităţii lor, inclusiv diagnosticarea timpurie, şi intervenţia în caz de necesitate şi  servicii cu scopul de a reduce la minimum şi a preveni apariţia dizabilităţilor, inclusiv în rândul copiilor şi persoanelor în etate;

 

  (c)        Oferi servicii medicale cât mai aproape de locul de trai al persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv în localităţile rurale;

 

  (d)        Cere medicilor şi instituţiilor medicale să ofere aceeaşi calitate a serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi ca şi pentru alte persoane, inclusiv în baza acordului voluntar şi informat, inclusiv printre altele, prin ridicarea nivelului de conştientizare al acestora cu privire la  drepturile omului, demnitatea, autonomia şi necesităţile persoanelor cu dizabilităţi, prin instruire şi prin adoptarea standardelor etice de asistenţă medicală publică şi privată;

 

(e)  Interzice discriminarea, persoanelor cu dizabilităţi în ce priveşte asigurarea medicală şi asigurarea vieţii, dacă aceasta din urmă este permisă de legislaţia naţională, şi aceste servicii se vor oferi într-o manieră corectă şi rezonabilă;

 

(f)  Preveni refuzul discriminatoriu în ce priveşte asistenţa sau serviciile medicale sau în ce priveşte dreptul de a primi alimente ori lichide în temeiul dizabilităţii.

 

Articolul 26

Calificarea şi reabilitarea

 

1.   Statele Participante vor lua măsuri eficiente şi corespunzătoare, inclusiv cu susţinerea altor persoane cu dizabilităţi, pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a obţine şi menţine  independenţa maximă, aptitudini fizice, mintale şi sociale integrale, precum şi includerea şi integrarea lor deplină în toate domeniile vieţii. Aşadar, Statele Participante organizează, consolidează şi extind serviciile şi programele de calificare şi reabilitare, mai ales,  în domeniul sănătăţii, plasarea  în câmpul muncii, educaţia şi deservirea socială, astfel încât aceste servicii şi programe să :

 

(a)  Fie implementate cât mai curând posibil şi să fie bazate pe evaluările multidisciplinare ale necesităţilor individuale şi  ale punctelor forte individuale;

 

   (b)       Contribuie la atragerea şi implicarea persoanelor cu dizabilităţi în comunitatea locală şi în toate aspectele vieţii societăţii, să aibă un caracter benevol şi să fie accesibile persoanelor cu dizabilităţi, în vecinătatea imediată a comunităţii, inclusiv în localităţile rurale.

 

2.   Statele Participante promovează dezvoltarea iniţială şi continuă a instruirii specialiştilor şi personalului care activează în serviciile de calificare şi reabilitare.

 

3.   Statele Participante promovează disponibilitatea, cunoştinţa şi utilizarea mijloacelor şi tehnologiilor de susţinere, destinate persoanelor cu dizabilităţi, acestea având legătură cu calificarea şi reabilitarea.

 

Articolul 27

Munca şi angajarea în câmpul muncii

 

1.   Statele Participante recunosc dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi, alături de alţi cetăţeni; acesta include dreptul de a câştiga bani prin munca, pe care persoana cu dizabilitaţi o alege liber, în condiţiile în care piaţa forţei de muncă şi mediul de producere sunt deschise şi accesibile persoanelor cu dizabilităţi. Statele Participante protejează şi promovează realizarea dreptului la muncă, inclusiv pentru persoanele care au obţinut dizabilitatea în procesul muncii, prin măsuri corespunzătoare, inclusiv prin adoptarea legislaţiei pentru a:

 

(a)  Interzice discriminarea în temeiul dizabilităţii în toate aspectele ce ţin de angajare, inclusiv condiţiile de angajare, continuarea angajării, avansarea în carieră şi condiţiile sigure şi sănătoase de muncă;

 

(b)  Proteja drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în măsură egală cu alţi cetăţeni, la condiţii corecte şi favorabile de muncă, inclusiv oferirea aceloraşi posibilităţi de realizare şi remunerare a  muncii, a condiţiilor sănătoase, sigure de muncă, protecţia contra hărţuirii şi soluţionarea reclamaţiilor;

 

(c)  Asigura posibilităţile de exercitare  de către persoanele cu dizabilităţi a dreptului de  muncă şi de înscriere în sindicate muncitoreşti, în măsură egală cu alţi cetăţeni;

 

(d) Asigura accesul eficient al persoanelor cu dizabilităţi la programele de îndrumare tehnică şi profesională, la serviciile de plasare în câmpul muncii şi instruire profesională şi continuă;

 

(e)  Promova oportunităţile de angajare şi avansare în carieră, pentru persoanele cu dizabilităţi, pe piaţa forţei de muncă, precum şi asistenţa pentru identificarea, obţinerea, păstrarea şi revenirea la locul de muncă;

 

(f)  Promova oportunităţile de auto-angajare, antreprenoriat, de creare a cooperativelor şi de înfiinţare a propriilor afaceri;

(g) Angaja persoanele cu dizabilităţi în sectorul public;

(h) Promova angajarea persoanelor cu dizabilităţi în  sectorul privat, prin elaborarea politicilor şi măsurilor corespunzătoare ce includ programe de afirmare, stimulare şi alte măsuri;

(i)   Asigura adaptarea rezonabilă pentru persoanele cu dizabilităţi la locul de muncă;

 

(j)   Promova obţinerea de către persoanele cu dizabilităţi a experienţei de muncă pe piaţa forţei de muncă;

 

(k)  Promova reabilitarea profesională, păstrarea locului de muncă şi programele de revenire în câmpul muncii pentru persoanele cu dizabilităţi.

 

2.   Statele Participante vor asigura că persoanele cu dizabilităţi nu sunt ţinute în sclavie sau servitute şi sunt protejate, în măsură egală cu alţi cetăţeni, de munca forţată sau obligatorie.

 

Articolul 28

Standarde adecvate de trai şi protecţie socială

 

1.   Statele Participante recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la standarde adecvate de trai pentru ei şi pentru familiile lor, inclusiv alimentaţie, îmbrăcăminte şi locuinţă adecvată, precum şi la îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de trai şi vor lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura şi promova realizării acestui drept, fără discriminare în temeiul dizabilităţii.

 

2.   Statele Participante recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la protecţie socială şi la exercitarea acestui drept fără discriminare, în temeiul dizabilităţii şi vor lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura şi promova realizarea acestui drept, inclusiv:

 

(a)  Garantarea accesului egal al persoanelor cu dizabilităţi la apă curată şi asigurarea accesului la serviciile şi mijloacele corespunzătoare şi accesibile din punct de vedere al preţului, precum şi la altă asistenţă, pentru satisfacerea necesităţilor determinate de dizabilitate;

 (b) Garantarea accesului  persoanelor cu dizabilităţi, în special al femeilor şi fetelor, al persoanelor în etate cu dizabilităţi la programele de asistenţă socială şi la programele de reducere a sărăciei.

(c)  Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora care suferă de sărăcie, la asistenţă din partea Statului, pentru acoperirea cheltuielilor legate de dizabilitate, inclusiv la instruire adecvată, consiliere, asistenţă financiară şi odihnă;

 

(d) Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la programele publice de locuinţe;

 

(e)  Garantarea accesului egal al persoanelor cu dizabilităţi la beneficiile şi programele de pensionare.

 

Articolul 29

Participarea la viaţa politică şi publică

 

Statele Participante vor asigura persoanelor cu dizabilităţi drepturi politice şi oportunitatea de a beneficia de aceste drepturi, în măsură egală cu alţi cetăţeni şi îşi asumă responsabilitatea să:

 

(a)  Asigure că persoanele cu dizabilităţi pot lua parte eficient şi deplin la viaţa politică şi publică, în măsură egală cu alţi cetăţeni, direct sau prin intermediul reprezentanţilor liber aleşi, inclusiv dreptul şi oportunitatea persoanelor cu dizabilităţi de a vota şi a fi alese, printre altele, prin următoarele metode:

 

(i)   Asigurarea că procedurile de vot, spaţiile şi materialele sunt corespunzătoare, accesibile şi uşor de înţeles şi utilizat;

 

(ii)  Protejarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi la votul secret în alegerile publice şi referendumuri, fără a fi intimidate şi de a candida în alegeri, de a fi alese şi de a deţine funcţii publice la toate nivelele de guvernare, facilitând utilizarea tehnologiilor noi de asistenţă, atunci când este cazul;

 

(iii) Garantarea exprimării libere a voinţei persoanelor cu dizabilităţi în calitate de alegători şi în acest scop, atunci când este necesar, permiţând acordarea asistenţei în procesul de votare de către o persoană aleasă de ei;

 

(b)    Promovarea activă a mediului în care persoanele cu dizabilităţi  pot participa eficient şi deplin la viaţa publică, fără discriminare şi în măsură egală cu alţi cetăţeni, încurajarea participării acestora la viaţa publică, inclusiv:

 

(i)   Participarea în cadrul organizaţiilor nonguvernamentale şi asociaţiilor  preocupate de viaţa publică şi politică a ţării, precum şi la activitatea şi administraţia partidelor politice;

 

(ii)  Formarea şi participarea la organizaţiile persoanelor cu dizabilităţi, menite să reprezinte persoanele cu dizabilităţi, la nivel local, regional, naţional şi internaţional.

 

Articolul 30

Participarea la viaţa culturală, distracţie, odihnă şi sport

 

1.   Statele Participante recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a participa la  viaţa culturală, în măsură egală cu alţi cetăţeni şi vor lua măsurile corespunzătoare  pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi:

 

(a)  Accesul la materialele culturale în formate accesibile;

 

(b)  Accesul la programele de televiziune, filme, teatru şi alte activităţi culturale, în formate accesibile;

 

  (c)        Accesul la locaţiile şi serviciile pentru organizarea evenimentelor culturale, cum ar fi teatre, muzee, cinematografe, librării şi servicii de turism şi, pe cât e posibil, accesul la monumentele şi locurile de importanţă culturală naţională.

 

2.   Statele Participante vor lua măsurile necesare pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să se bucure de oportunitatea dezvoltării şi utilizării potenţialului creativ, artistic şi intelectual, nu doar în propriul avantaj, dar şi pentru îmbogăţirea societăţii.

 

3.   Statele Participante vor întreprinde toate măsurile necesare, conform legislaţiei internaţionale, pentru a asigura că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală nu constituie o barieră discriminatorie în calea accesului persoanelor cu dizabilităţi la materialele culturale.

 

4.   Persoanelor cu dizabilităţi vor avea dreptul, în măsură egală cu alţi cetăţeni, la recunoaşterea şi susţinerea identităţii lor lingvistice şi culturale specifice, inclusiv la limbajul semnelor şi la cultura persoanelor cu deficienţe auditive.

 

5.   Cu scopul de a asigura persoanelor cu dizabilităţi, în măsură egală cu alte persoane, posibilităţi de participare la activităţile de recreaţie, odihnă şi la cele sportive, Statele Participante vor lua măsurile corespunzătoare pentru a:

 

(a)  Încuraja şi promova participarea persoanelor cu dizabilităţi la cele mai importante activităţi sportive la toate nivelele;

 

(b)    Asigura că persoanele cu dizabilităţi au oportunitatea să organizeze şi să participe la activităţi sportive şi de recreaţie, specifice dizabilităţilor, încurajând oferirea instrucţiunilor, instruirii şi resurselor, în măsură egală cu alţi cetăţeni;

 

(c)  Asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la locurile de desfăşurare a activităţilor sportive, turistice şi de recreaţie ;

 

(d) Asigura accesul copiilor cu dizabilităţi, egal cu cel al altor  copii, la participare în cadrul activităţilor sportive, de recreaţie, de odihnă şi joacă, inclusiv la activităţile care au loc în instituţiile de învăţământ;

 

(e)  Asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile prestate de persoanele implicate în organizarea activităţilor de recreaţie, turism, odihnă şi sport.

 

Articolul 31

Statistica şi colectarea datelor

 

1.   Statele Participante îşi asumă responsabilitatea să colecteze informaţia corespunzătoare, inclusiv datele statistice şi rezultatele cercetărilor, pentru a formula şi implementa politicile de implementare a acestei Convenţii. Procesul de colectare şi menţinere  a informaţiei:

 

(a)  Va asigura protecţia stabilită în legislaţie, inclusiv legislaţia cu privire la protecţia datelor pentru a asigura confidenţialitatea şi respectul vieţii private a persoanelor cu dizabilităţi;

 

(b)  Se va conforma cu actele normative internaţionale de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a principiilor etice, în colectarea şi utilizarea datelor statistice.

 

2.   Informaţia colectată în conformitate cu acest articol va fi dezagregată în  modul corespunzător şi folosită pentru evaluarea îndeplinirii de către Statele Participante a obligaţiilor prevăzute în prezenta Convenţie, precum şi pentru înlăturarea barierelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi în procesul exercitării drepturilor.

 

3.   Statele Participante îşi asumă responsabilitatea de a difuza aceste statistici şi de a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi şi altor persoane la aceste date.

 

Articolul 32

Cooperarea internaţională

 

1.   Statele Participante recunosc importanţa cooperării internaţionale şi a promovării acesteia, pentru a susţine eforturile naţionale pentru realizarea obiectivelor şi scopurilor prezentei Convenţii şi îşi vor asuma responsabilitatea pentru luarea măsurilor corespunzătoare, eficiente, în această privinţă, între State, în parteneriat cu organizaţiile relevante la nivel naţional şi internaţional şi cu societatea civilă, mai ales,  cu organizaţiile create de către persoanele cu dizabilităţi. Aceste măsuri vor include, printre altele:

 

(a)  Asigurarea caracterului incluziv şi a accesibilităţii cooperării internaţionale, inclusiv a programelor de dezvoltare internaţională pentru persoanele cu dizabilităţi.;

 

(b)  Facilitarea şi susţinerea dezvoltării capacităţilor, inclusiv prin schimbul şi distribuirea informaţiei, experienţelor, programelor de instruire şi a celor mai bune practici;

 

(c)  Facilitarea cooperării în cercetările ştiinţifice şi a accesului la cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologice;

 

(d) Acordarea, în caz de necesitate, a asistenţei tehnice şi economice, inclusiv prin facilitarea accesului şi schimbului de tehnologii de asistenţă şi accesibile şi prin transferul acestor tehnologii.

 

2.   Prevederile acestui articol nu aduc prejudiciu obligaţiilor fiecărui Stat Participant de a-şi îndeplini angajamentele stabilite de prezenta Convenţie.

 

Articolul 33

Implementarea şi monitorizarea la nivel naţional

 

1.   Statele Participante, în conformitate cu sistemele lor de organizare, vor constitui unul sau mai multe puncte focale în guvern, pentru a se ocupa de aspectele legate de implementarea prezentei Convenţii şi care vor acorda atenţia necesară stabilirii sau desemnării unui mecanism coordonator în cadrul guvernului, pentru a facilita acţiunile în diferite sectoare şi  la diferite nivele.

 

2.   Statele Participante, în conformitate cu sistemele lor legislative şi administrative,  menţin, consolidează, desemnează sau stabilesc structuri care cuprind unul sau mai multe mecanisme independente, pentru promovarea, protecţia şi monitorizarea implementării prezentei Convenţii. În procesul de desemnare sau stabilire a acestui mecanism, Statele Participante vor lua în consideraţie principiile legate de statutul şi funcţionarea instituţiilor naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului.

 

3.   Societatea civilă, în special, persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile care le reprezintă, vor fi implicate şi vor participa la procesul de monitorizare.

 

Articolul 34

Comisia pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi

 

1.   Se va crea o Comisie pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (aici şi în continuare „Comisia”), care va îndeplini funcţiile prevăzute în continuare.

 

2.   Comisia va fi constituită din doisprezece experţi, la momentul intrării în vigoare a prezentei Convenţii. După alte şaizeci de ratificări sau aderări la Convenţie, se vor adăuga şase membri la Comisie, ajungând la numărul maxim de optsprezece persoane.

 

3.   Membrii Comisiei vor activa în propria capacitate, şi vor avea înalte principii morale şi competenţă recunoscută în domeniul la care se referă această Convenţie. La înaintarea candidaţilor, Statele Participante sunt atenţionate să ţină cont de prevederile articolului 4, punctul 3 al prezentei Convenţii.

 

4.   Membrii Comisiei vor fi aleşi de către Statele Participante, ţinând cont de reprezentarea geografică echitabilă, reprezentarea diferitor forme de civilizaţie şi a principalelor sisteme legislative, precum şi de participarea experţilor cu dizabilităţi.

 

5.   Membrii Comisiei vor fi aleşi prin vot secret dintr-o listă de persoane nominalizate de către Statele Participante, din rândul cetăţenilor acestora, la întrunirile Conferinţei Statelor Participante. La aceste întruniri, pentru care două treimi dintre Statele Participante constituie un cvorum, persoanele alese pentru Comisie sunt acelea care obţin numărul cel mai mare de voturi şi majoritatea absolută a voturilor reprezentanţilor Statelor Participante prezente şi cu drept de vot.

 

6.   Alegerile iniţiale vor avea loc nu mai târziu de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Convenţii. Cel puţin cu patru luni înainte de data alegerilor, Secretarul General al Naţiunilor Unite va trimite o scrisoare Statelor Participante, invitându-le să depună candidaturile în decurs de două luni. Secretarul General al Naţiunilor Unite va pregăti ulterior o listă în ordine alfabetică cu persoanele nominalizate, indicând Statele Participante care au nominalizat aceste persoane, şi o va prezenta Statelor Participante la prezenta Convenţie.

 

7.   Membrii Comisiei sunt aleşi pentru un termen de patru ani. Ei vor avea dreptul de a fi realeşi o singură dată. Însă termenul pentru şase membri aleşi, expiră la sfârşitul perioadei de doi ani; imediat după primele alegeri, numele celor şase membri vor fi alese din grup de către Preşedintele adunării, la care se referă punctul 5 al acestui articol. 

 

8.   Alegerea a şase membri suplimentari ai Comisiei se va organiza în cadrul alegerilor  obişnuite, în conformitate cu prevederile relevante ale acestui articol.

 

9.   Dacă un membru al Comisiei decedează sau demisionează, sau declară că, din anumite motive, nu-şi poate onora obligaţiunile, Statul Participant care a nominalizat acel membru numeşte un alt expert, ce posedă calificările relevante şi corespunde cerinţelor prevăzute în acest articol, care să activeze pe durata termenului rămas.

 

10. Comisia îşi va stabili propriile reguli de procedură.

 

11. Secretarul General al Naţiunilor Unite va asigura personalul şi facilităţile necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor Comisiei prevăzute în prezenta Convenţie şi va stabili prima şedinţă a acesteia .

 

12. Cu acordul Adunării Generale a Naţiunilor Unite, membrii Comisiei confirmaţi prin prezenta Convenţie primesc remunerări din resursele Naţiunilor Unite, în termenii şi condiţiile decise de Adunare, având în vedere importanţa responsabilităţilor Comisiei.

 

13. Membrii Comisiei beneficiază de facilităţile, privilegiile şi imunitatea de experţi ai misiunii Naţiunilor Unite, conform prevederilor articolelor Convenţiei cu privire la Privilegiile şi Imunitatea Naţiunilor Unite.

 

Articolul 35

Rapoartele Statelor Participante

 

1.   Fiecare Stat Participant prezintă Comisiei, prin Secretarul General al Naţiunilor Unite, un raport cuprinzător referitor la măsurile întreprinse, pentru  a onora obligaţiile prezentei Convenţii şi progresul realizat în urma acestor măsuri, la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei Convenţii pentru Statul Participant implicat.

 

2.   Ulterior, Statele Participante prezintă rapoarte, cel puţin, la fiecare patru ani şi oricând la cererea Comisiei.

 

3.   Comisia stabileşte principiile aplicate conţinutului rapoartelor.

 

4.   Statul Participant, care a prezentat Comisiei un raport iniţial cuprinzător, nu repetă, în rapoartele ulterioare, informaţia comunicată în raportul iniţial. La elaborarea rapoartelor, Statele Participante sunt atenţionate să ţină cont de  prevederile articolului 4, punctul 3, al prezentei Convenţii.

 

5.   Rapoartele pot indica factori şi dificultăţi  care au afectat nivelul de realizare a obligaţiilor stipulate în prezenta Convenţie.

 

Articolul 36

Examinarea rapoartelor

 

1.   Fiecare raport este examinat de către Comisie, care prezintă sugestii şi recomandări cu privire la rapoarte, după cum consideră necesar şi trimite aceste rapoarte Statelor Participante implicate. Statul Participant, drept răspuns, poate expedia Comisiei orice informaţie, la discreţia sa. Comisia poate să ceară informaţii suplimentare relevante cu privire la implementarea prezentei Convenţii.

 

2.   Dacă Statul Participant a depăşit termenul de depunere a raportului, Comisia poate atenţiona Statul Participant respectiv despre necesitatea de a examina procesul de implementare a prezentei convenţii în Statul Participant, în baza informaţiei veridice ce a fost pusă la dispoziţia Comisiei, dacă raportul corespunzător nu este depus la expirarea a trei luni de la atenţionarea Statului. Comisia invită Statul Participant să participe la examinare. Dacă Statul Participant răspunde la atenţionare prin depunerea raportului, se vor aplica prevederile punctului 1 al acestui articol.

 

3.   Secretarul General al Naţiunilor Unite pune toate rapoartele la dispoziţia Statele Participante.

 

4.   Statele Participante asigură în propriile ţări accesul societăţii la rapoartele prezentate de către acel Stat şi facilitează accesul la sugestiile şi recomandările referitoare la aceste rapoarte.

 

5.   Comisia va transmite, după cum consideră necesar, agenţiilor speciale, fondurilor şi programelor Naţiunilor Unite, precum şi altor organe competente, rapoartele Statelor Participante pentru a cere indicaţii, asistenţă sau sfaturi tehnice, atunci când acestea au fost solicitate de către State sau când a fost identificată necesitatea acestora, împreună cu observările şi recomandările Comisiei privind aceste cereri sau indicaţii.

 

Articolul 37

Cooperarea între Statele Participante şi Comisie

 

1.   Fiecare Stat Participant va coopera cu Comisia şi va oferi asistenţă membrilor ei, pentru executarea mandatului.

 

2.   În relaţiile sale cu Statele Participante, Comisia  trebuie să ţină cont în mod corespunzător de metodele şi mijloacele de îmbunătăţire a capacităţilor naţionale de implementare a prezentei Convenţii, inclusiv prin cooperare internaţională.

 

Articolul 38

Relaţia Comisiei cu alte organe

 

Pentru a favoriza o implementare eficientă a prezentei Convenţii şi pentru a încuraja cooperarea internaţională în domeniul acoperit de prezenta Convenţie:

 

(a)  Agenţiile speciale şi alte organe ale Naţiunilor Unite au dreptul să fie reprezentate la examinarea implementării prevederilor prezentei Convenţii, conform mandatului lor. Comisia invită agenţiile speciale şi alte organe competente, dacă consideră necesar, pentru a oferi recomandări privind implementarea Convenţiei în domeniul ce ţine de competenţa lor. Comisia poate invita agenţiile speciale şi alte organe ale Naţiunilor Unite să prezinte rapoarte privind implementarea Convenţiei în domeniul lor de activitate;

 

(b)  Îndeplinindu-şi mandantul, Comisia va consulta alte organe corespunzătoare, înfiinţate în virtutea tratatelor internaţionale, cu privire la drepturile omului, pentru a asigura consecvenţa directivelor, rapoartelor, sugestiilor şi recomandărilor generale, şi pentru a evita repetările şi suprapunerile în procesul executării funcţiilor.

 

Articolul 39

Raportul Comisiei

 

Comisia prezintă la fiecare doi ani Adunării Generale şi Consiliului Economic şi Social un raport cu privire la activitatea sa şi poate face sugestii sau recomandări bazate pe examinarea rapoartelor şi informaţiei primite de la Statele Participante. Aceste  sugestii şi recomandări sunt incluse în raportul Comisiei împreună cu comentariile Statelor Participante, dacă există.

Articolul 40

Adunarea Statelor Participante

 

1.   Statele Participante se întrunesc cu regularitate cu scopul de a examina subiectele referitoare la implementarea prezentei Convenţii.

 

2.   Nu mai târziu de şase luni de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Adunarea Statelor Participante va fi convocată de către Secretarul General al Naţiunilor Unite. Întrunirile ulterioare vor fi convenite bienal de către Secretarul General sau la decizia Adunării Statelor Participante.

 

Articolul 41

Depozitarul

 

Secretarul General al Naţiunilor Unite este depozitarul prezentei Convenţii.

 

Articolul 42

Semnarea

 

Prezenta Convenţie este disponibilă pentru semnare de către toate Statele şi de către organizaţiile regionale de integrare, la sediul Naţiunilor Unite din New York, începând cu 30 Martie 2007.

 

Articolul 43

Asumarea obligaţiilor

 

Prezenta Convenţie urmează a fi ratificată de către Statele semnatare, precum şi confirmată oficial de către organizaţiile regionale de integrare care au semnat Convenţia. Ea este accesibilă Statelor sau organizaţiilor regionale de integrare care nu au semnat respectiva Convenţie.

 

Articolul 44

Organizaţiile regionale de integrare

 

1.   “Organizaţiile regionale de integrare” sunt organizaţiile constituite de Statele suverane ale unei regiuni, cărora Statele le-au delegat competenţe referitoare la prezenta Convenţie. Aceste organizaţii declară, în instrumentele oficiale de confirmare sau consimţământ, domeniul competenţei în legătură cu aspectele prevăzute în prezenta Convenţie. Ulterior ele informează depozitarul despre orice modificare substanţială a competenţelor.

 

2.   Referinţele la „State Participante”, în prezenta Convenţie se vor aplica acestor organizaţii în limita competenţelor.

 

3.   În contextul articolului 45, punctul 1, art. 47 punctul 2 şi 3 ale prezentei Convenţii, orice instrument depozitat de către organizaţiile regionale de integrare nu este luat în consideraţie.

 

4.   Organizaţiile regionale de integrare, în limita competenţelor, pot exercita dreptul de vot la adunarea Statelor Participante, cu numărul de voturi egal numărului de State membre ale lor, Participante la prezenta Convenţie. Asemenea organizaţie nu îşi exercită dreptul la vot, dacă oricare dintre membrii săi îşi exercită dreptul şi viceversa.

 

Articolul 45

Intrarea în vigoare

 

1.   Prezenta Convenţie va intra în vigoare în ziua a treizecia după depozitarea  instrumentului al douăzecilea de ratificare sau a documentului de aderare .

 

2.   Pentru orice Stat sau organizaţie regională de integrare, care ratifică, confirmă oficial sau aderă la prezenta Convenţie, după depunerea instrumentului al douăzecilea, Convenţia va intra în vigoare în ziua a treizecia după depozitarea acestui instrument.

 

Articolul 46

Clauze

 

1.   Clauzele incompatibile cu subiectul şi scopul prezentei Convenţii nu sunt permise.

 

2.   Clauzele pot fie oricând retrase.

 

Articolul 47

Amendamente

 

1.   Orice Stat Participant poate propune amendamente la prezenta Convenţie şi le poate transmite Secretarului General al Naţiunilor Unite. Secretarul General va comunica Statelor Participante orice amendament propus, cerând să i se comunice timpul când Statele Participante vor hotărî sa se întrunească, în scopul analizării şi  deciderii asupra propunerii. Dacă în decurs de patru luni de la comunicarea deciziei, cel puţin, o treime dintre Statele Participante acceptă să participe la întrunire, Secretarul General va convoca întrunirea sub egida Naţiunilor Unite.  Orice amendament adoptat de două treimi din Statele Participante prezente şi care au drept de vot este depus de către Secretarul General la Adunarea  Generală a Naţiunilor Unite, spre aprobare şi apoi transmis Statelor Participante spre acceptare.

 

2.   Amendamentul adoptat şi aprobat, conform punctului 1 al acestui articol, intră în vigoare în ziua a treizecia după ce două treimi din Statele Participante au prezentat instrumentele de acceptare. Amendamentul intră pentru orice Stat Participant, în ziua a treizecia după depozitarea propriului instrument de acceptare. Amendamentul se aplică doar Statelor care l-au acceptat.

 

3.   Dacă Adunarea Statelor Participante decide de comun acord să adopte şi să aprobe un amendament în conformitate cu punctul 1 al acestui articol, care se referă exclusiv la articolele 34, 38, 39 şi 40, acesta intră în vigoare pentru toate Statele Participante, în ziua a treizecia după ce instrumentele de acceptarea ating două treimi din numărul de State Participante la data adoptării amendamentului.

 

Articolul 48

Denunţul

 

Un Stat Participant poate denunţa prezenta Convenţie, prin notificare în forma scrisă, adresată Secretarului General al Naţiunilor Unite. Denunţarea intră în vigoare la un an de la data notificării Secretarului General.

 

Articolul 49

Format accesibil

 

Conţinutul prezentei Convenţii va fi disponibil în formate accesibile.

 

Articolul 50

Text autentic

 

Textul prezentei Convenţii va avea valoare egală în limbile Arabă, Chineză, Engleză, Franceză, Rusă şi Spaniolă.

 

Pentru confirmare, subsemnaţii plenipotenţiari, fiind autorizaţi corespunzător de către Guvernele respective, au semnat prezenta Convenţie.